Analüüsi- ja mõõtmisteenused

Väljaspool akrediteerimisulatust teostatavad analüüsid ja mõõtmised

 

Teostame väljaspool akrediteerimisulatust mitmesuguseid mittestandardseid mõõtmisi, analüüse ja uuringuid, vastavalt kliendi soovidele ja huvidele. Huvi olemasolul võib ühendust võtta Koit Herodesega või Ivo Leitoga (kontaktandmed meie kontaktide lehel), et selgitada välja meie suutlikkus vastavat tööd teha ja leppida kokku muudes tingimustes.

Allpool on esitatud näiteid mõõtmistest, analüüsidest ja uuringutest, millega oleme tegelenud.

 

  • Nitrotselluloosi baasil propellantide stabiilsuse testimine, kasutades stabilisaatorite ammendumist

Paljude propellantide (tuntud ka kui heitelaeng, paisklaeng) põhikomponendiks on nitrotselluloos. Pikaajalisel säilitamisel nitrotselluloos laguneb iseeneslikult. Lagunemise vältimiseks lisatakse tootmise käigus heitelaengutesse stabiliseerivaid aineid. Stabiliseerivad ained lagunevad ka ise aja jooksul ja nende efektiivsus väheneb. Käesoleva testimise eesmärgiks on kindlaks teha, kas heitelaengus olevate stabilisaatorite hulk on piisav nende ohutuks säilitamiseks. Metoodika põhineb NATO standardil “Explosives, nitrocellulose-based propellants, stability test procedures and requirements using stabilizer depletion. AOP-48“.

 

 

  • Kemikaalide, materjalide, pinnakatete jne karakteriseerimine instrumentaalanalüüsi meetoditega

Instrumentaalanalüüsi meetoditega karakteriseerimine on vajalik tootearenduses, tootmisprotsesis monitooringuks, uutest ainetest teavitamisel jne. Meil on võimalik kasutada järgmisi instrumentaalanalüüsi meetodeid: Infrapunane spektroskoopia (FT-IR), UV-VIS spektrofotomeetria, tuumamamagnetresonants-spektsroskoopia (FT-NMR, nii 1H kui ka 13C spektrid) ja gaasikromatograafia-mass-spektromeetria. Need meetodid on üksteist täiendavad ja annavad koos kasutades väga hea pildi uuritavast objektist. Karakteriseerimise tulemusena väljastame Teile tunnistuse, mis sisaldab spektreid ja kromatogramme koos interpretatsioonidega. Vajadusel väljastame tunnistuse inglise keeles.

Karakteriseerimise juures on võimalik hulgaliselt variatsioone ja analüüsihuvi korral olete teretulnud võtma ühendust Koit Herodesega (kontaktandmed meie kontaktide lehel), et selgitada välja meie võimalused ning eeldatav töömaht Teie konkreetse probleemi lahendamisel. Soovi korral esitame Teile peale analüüsiprobleemiga tutvumist konkreetse hinnapakkumise. 

 

 

Polümeeride, värvide, kemikaalide jms materjalide analüüs infrapunase spektroskoopia (FT-IR) meetodil

Ühe spektri registreerimine hind kokkuleppel
Proovide ettevalmistmine
Tulemuste interpreteerimine ja vormistamine

 

Infrapunase spektroskoopia meetodil on võimalik määrata mitmesuguste materjalide (polümeerid, pinnakatted, värvid, lakid, kunstiobjektid, ehitusmaterjalid, õlid jne) koostist. On võimalik määrata nii põhiainet kui ka põhilisi lisandeid, soodsatel juhtudel saab määrata kvantitatiivselt. See millist informatsiooni täpselt saada saab sõltub tugevasti uuritavast objektist ja sellest, milliseid tunnusaineid on võimalik lisaks saada. 

Analüüsihuvi korral olete teretulnud võtma ühendust Koit Herodesega (kontaktandmed meie kontaktide lehel), et selgitada välja meie võimalused ning eeldatav töömaht Teie konkreetse probleemi lahendamisel. Soovi korral esitame Teile peale analüüsiprobleemiga tutvumist konkreetse hinnapakkumise. 

Orienteeruv töömahu-info: Lihtsama analüüsi jaoks on enamasti vaja 1-3 spektrit, mõnikümmend minutit proovi ettevalmistamise aega ja mõnikümmend minutit spektrite interpreteerimise ja tulemuse vormistamise aega.

 

 

  • Spektrofotomeetiline analüüs

Sel meetodil on võimalik mõõta raua sisaldust vees ja sulamites.

 

 

  • Gaasikromatograafiline analüüs

Kromatograafilised meetodid on eeskätt keerulistes segudes individuaalsete komponentide määramise meetodid. Segud võivad olla väga erinevad: toiduained, keskkonnaproovid, biomaterjalid, tehnoloogilised segud või pooltooted jne. Oleme orienteeritud eeskätt mittestandardsetele analüüsidele ja uuringutele, mida rutiinanalüüsilaborid ei tee. Meil on võimalik kasutada mitmeid erinevaid gaasikromatograafe, detektoritest on olemas leek-ionisatsioon, mass-spektromeetriline ja soojusjuhtivusdetektor.

Analüüsihuvi korral olete teretulnud võtma ühendust Ivo Leitoga või Viljar Pihliga (kontaktandmed meie kontaktide lehel), et selgitada välja meie võimalused ning eeldatav töömaht Teie konkreetse probleemi lahendamisel. Soovi korral esitame Teile peale analüüsiprobleemiga tutvumist konkreetse hinnapakkumise.

 

  • Pestitsiidijääkide määramine puu- ja köögiviljades LC-MS meetodil

Määratavateks pestitsiidijääkideks on karbendasiim, tiabendasool, imasaliil, metooloksüdemetoon, aldikarb, aldikarbsulfoon, aldikarbsulfoksiid, metomüül, tiodikarb, foraatsulfoon, foraatsulfoksiid, metiokarb, metiokarbsulfoon, metiokarbsulfoksiid.

 

 

 

  • Potentsiomeetrilised mõõtmised
 
pH meetri seadimiskalibreerimine ja pH mõõtmine hind kokkuleppel

 

 

- ja NO3- ioonide sisaldus vees hind kokkuleppel

 

 

Lisaks fluoriid- ja nitraatioonidele oleme võimelised määrama ka muid ioone. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust Koit Herodesega või Viljar Pihliga (kontaktandmed meie kontaktide lehel). 

 

 

  • Õhu suhteline niiskus
 
Õhuniiskuse mõõturite näitude võrdlemine kalibreeritud hügromeetri näitudega hind kokkuleppel

 

 

Selline võrdlemine ei ole oma ranguse poolest sama, mis kalibreerimine, kuid see võimaldab viia läbi võrdlusmõõtmisi väljaspool kliimakambrit erinevalt kalibreerimismetoodikast. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust Martin Vilbastega (kontaktandmed meie kontaktide lehel). 

 

 

  • Vee jälgede määramine kulonomeetrilise Karl Fischeri tiitrimise meetodil
hind kokkuleppel

 

Kulonomeetriline Karl Fischeri tiitrimine on vee madalate sisalduste määramiseks standardmeetod. Meetod võimaldab määrata vee sisaldusi kuni ca 0.001%. Seda saab kasutada mitmesuguste proovide ja materjalide jaoks. Meil on võimalik proovi eeltöötlemine läbi vii inertgaasi kuivboksis, mis elimineerib ohu, et proov saastub õhust pärit niiskuse jälgedega.