Keskkonnaanalüüsid

 

Tartu Ülikooli katsekoja keskkonnaanalüüsi labor omab pikaajalist kogemust vee keemiliste analüüsidega ning reoveepuhastuse tehnoloogiate valdkonnas. Peamised vee keemilised analüüsid on akrediteerimisulatuses, kuid vajadusel teostame ka teisi keskkonnaanalüüse ja uuringuid.

 

Akrediteeritud metoodikad

pH määramine

Biokeemilise hapnikutarbe (BHT7) määramine

Üldlämmastiku (Nüld) määramine 

Keemilise hapnikutarbe (KHTCr) määramine 

Üldfosfori (Püld) määramine

Hõljuvaine määramine

 

TÜ katsekoja keskkonnaanalüüsi labor tegeleb väljaspool akrediteerimisulatust reovee ja heitvee, aktiivmuda ja reoveesette analüüsidega. Näiteks:

  • anioonide ioonkromatograafiline määramine (Cl-, NO2-, NO3-, SO42-)
  • lämmastikuvormid (NO2-N, NO3-N, NH4-N)
  • kuivaine, põletusjääk
  • orgaanilise aine sisaldus jne 

Lisaks tegeleme reoveepuhastite protsessiuuringutega ning saame hinnata tööstusreovee mõju reoveepuhastusprotsessidele (nitrifikatsiooni, denitrifikatsiooni, hapnikutarbe, fosforiärastuse inhibitsioonid ning reovee biolagundatavuse määramine).